Ivory Napkin

Price: $0.50

Quantity: 113

Tags: off-white, white, light, yellow