Ivory Velvet Napkin

Price: $0.50

Quantity: 105

Tags: off-white, white, light, yellow